ابرینگ را امتحان کنید

رایگان

 • برای تست و یادگیری
 • استفاده کامل از تمام ویژگی ها برای توسعه و تست غیر عمومی
 • مدت زمان ذخیره داده 1 ماه
 • پیشنهاد برای ارزیابی و نمونه سازی
 • کارگاه های پشتیبانی

روش اقتصادی ابرینگ

پرداخت مصرف

 • مناسب برنامه ها و بازی ها
 • استفاده کامل از تمام ویژگی های ابرینگ
 • مدت زمان ذخیره داده 2 سال
 • برای برنامه با کمتر از 100،000 کاربر پیشنهاد شده است
 • کارگاه های پشتیبانی، بلیط، آنلاین

شتاب دهنده ابرینگ

تماس با ما

 • خدمات اختصاصی
 • سهم درآمد و هیچ پرداخت دیگری
 • استفاده کامل از تمام ویژگی های برنامه ها و بازی ها
 • زمان ذخیره سازی اطلاعات پایان قرارداد
 • پیشنهاد برای برنامه های راه اندازی
 • کارگاه های پشتیبانی، تلفن، آنلاین

ابرینگ اختصاصی

تماس با ما

 • سرویس وب اختصاصی
 • سرور های اختصاصی
 • استفاده کامل از تمام ویژگی های ابرینگ در سرور اختصاصی
 • زمان ذخیره سازی اطلاعات پایان قرارداد
 • پیشنهاد شده برای برنامه با بیش از 100،000 کاربر
 • کارگاه های پشتیبانی، تلفن، آنلاین